Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w Spółdzielni

 Realizując art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r (UE 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000, o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” informuje, że na podstawie w/w przepisów przysługują Pani/Panu określone prawa:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowej „Cuprum” z siedzibą
  w Polkowicach
  Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
  w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych drogą elektroniczną na adres: iod@smcuprum.polkowice.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.
 3. Dane będą przetwarzane w celu postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody
  w przyszłych procesach rekrutacji w Spółdzielni, na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
  w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy.
 5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, ze prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 Zgoda kandydata do pracy:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji prowadzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Cuprum” w Polkowicach, ul. Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzania danych osobowych oferentów przystępujących do przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu

 Realizując art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r (UE 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000, o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” informuje, że na podstawie w/w przepisów przysługują Pani/Panu określone prawa:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowej „Cuprum” z siedzibą w Polkowicach Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych drogą elektroniczną na adres: iod@smcuprum.polkowice.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.
 3. Podanie danych na etapie przystępowania do przetargu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:

− przeprowadzenia postępowania przetargowego, na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz na podstawie Statutu Spółdzielni, a także przyjętego w Spółdzielni Regulaminu określającego tryb i zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Spółdzielni w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Spółdzielni) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działania zmierzające do zawarcia umowy),

− prowadzenia dokumentacji przetargowej (sporządzenie protokołu z przetargu) oraz sporządzania sprawozdań w tym zakresie, dochodzenia roszczeń związanych z ww. postępowaniem lub obrony przez nimi, udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów, archiwizowania danych przez Spółdzielnię, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółdzielnię).

 1. Podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu komunikacji związanej z postępowaniem przetargowym (np. zwrot wadium), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Spółdzielnię).
 2. Podanie danych oferenta wygrywającego przetarg jest warunkiem podpisania aktu notarialnego i jest niezbędne w celu:

− podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także w celu jej zawarcia i wykonania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

− komunikacji związanej z postępowaniem przetargowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółdzielnię).

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu, a także zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia własności lokalu. Konsekwencją niepodania danych będzie wyłączenie oferty z postępowania przetargowego.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych prawem – do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 4. Państwa dane mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (usługi informatyczne, radca prawny), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Policja, Komornicy, Urząd Skarbowy itd.). Powyższe podmioty będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Państwa praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 5. Dane osobowe zawarte w protokole z przeprowadzonego przetargu wraz z załącznikami będą przechowywane bezterminowo w celach archiwalnych i statystycznych na mocy art. 89 RODO.
 6. Dane osobowe oferenta wygrywającego przetarg będą przechowywane bezterminowo w celu wykonania umowy, a także w celach archiwalnych na mocy art. 89 RODO.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust 2 RODO, jeżeli w imieniu Oferenta występuje Pełnomocnik, Spółdzielnia zobowiązuje Pełnomocnika do poinformowania Oferenta, o tym, kto jest Administratorem Danych Osobowych, o celu i podstawie prawnej przetwarzania, o przysługujących prawach z tytułu przetwarzania danych osobowych, a także ich okresie przechowywania oraz źródle pozyskania danych.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzania danych osobowych dla najemców, dzierżawców będących osobami fizycznymi

Realizując art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r (UE 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000, o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” informuje, że na podstawie w/w przepisów przysługują Pani/Panu określone prawa:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowej „Cuprum” z siedzibą w Polkowicach Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych drogą elektroniczną na adres: iod@smcuprum.polkowice.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu zawarcia
  i realizacji umowy przez Administratora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obowiązywania umowy, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do czasu dochodzenia roszczeń
  i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
 6. Posiada Pani/Pana prawo żądania dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, jeżeli nie będzie to naruszało postanowień zawartych w odrębnych przepisach prawa.
 7. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  dla oferentów – osób fizycznych w ramach prowadzonych przez Spółdzielnię postępowań przetargowych i zleceń w zakresie robót budowlanych, remontowych oraz konserwacyjnych na rzecz Spółdzielni oraz dla osób ubiegających się o zawarcie ze Spółdzielnią umowy w trybie  bezprzetargowym, w szczególności na sprzedaż, dostawę, roboty budowlane, świadczenie  usług o dzieło, zlecenie itp.

 Realizując art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r (UE 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000, o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” informuje, że na podstawie w/w przepisów przysługują Pani/Panu określone prawa:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowej „Cuprum” z siedzibą
  w Polkowicach
  Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
  w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych drogą elektroniczną na adres: iod@smcuprum.polkowice.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a), b) c) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.
 10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych z monitoringu wizyjnego

 Realizując art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r (UE 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000, o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” informuje, że na stronie zewnętrznej budynku oraz w siedzibie  prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa osób przebywających na jej terenie.

Monitoring prowadzony jest na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowej „Cuprum” z siedzibą
  w Polkowicach
  Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych drogą elektroniczną na adres: iod@smcuprum.polkowice.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia należącego do Spółdzielni.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez monitoring wizyjny, może obejmować:

 1. Dane osobowe pozyskuje się bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane osobowe wskazanych podmiotów danych, przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit f i art. 9 ust. 2 lit. e – RODO.
 3. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w sytuacji gdy nagranie stanowi dowód w sprawie – policji, sądom, prokuratorze i firmom ubezpieczeniowym , o ile jest to konieczne do realizacji określonych celów.
 4. Administrator Danych oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w Państwach spoza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres 21 dni, z zastrzeżeniem zabezpieczenia nagrania stanowiącego dowód w prowadzonym postępowaniu, aż do momentu jego zakończenia.
 6. RODO daje każdej osobie, której dane są przetwarzane następuje prawa:
 • Prawo do żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym.
 • Prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Informujemy, że każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych jakie są przetwarzane. W przypadku dostępu do nagrania prawo te zostanie zrealizowane jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. gdy jesteś osobą poszkodowaną w toczącym się postępowaniu).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
 • W razie naruszenia praw osoby fizycznej dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją (w tym drogą elektroniczną)

 Realizując art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r (UE 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000, o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” informuje, że na podstawie w/w przepisów przysługują Pani/Panu określone prawa:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowej „Cuprum” z siedzibą
  w Polkowicach
  Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
  w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych drogą elektroniczną na adres: iod@smcuprum.polkowice.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Państwem korespondencji
  i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Spółdzielni, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw, a w zakresie jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Spółdzielnię w celu prowadzenia korespondencji zgodnie z wybranym tematem sprawy, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wymaganych przez Spółdzielnię będzie skutkować niemożliwością prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy.
 6. Dane mogą być udostępniane przez Spółdzielnię podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie umów powierzenia danych oraz innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa.
 7. Państwa dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia spawy, której ona dotyczy. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego.
 8. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać
  w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółdzielnia prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a przypadkach przewidzianych prawem, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników Walnego Zgromadzenia Członków

 Realizując art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r (UE 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000, o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” informuje, że na podstawie w/w przepisów przysługują Pani/Panu określone prawa:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowej „Cuprum” z siedzibą w Polkowicach Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
  w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych drogą elektroniczną na adres: iod@smcuprum.polkowice.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.c) RODO w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od likwidacji Spółdzielni.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Klauzula informatyczna dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie nagrywania rozmów telefonicznych

Realizując art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r (UE 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000 póź.zm, o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” informuje, że na podstawie w/w przepisów przysługują Pani/Panu określone prawa:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowej „Cuprum” z siedzibą w Polkowicach Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych drogą elektroniczną na adres: iod@smcuprum.polkowice.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu podnoszenia standardów obsługi oraz bezpieczeństwa osób prowadzących rozmowę telefoniczną.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzani swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” zgoda” osoby której dane dotyczą. Kontynuacja połączenia telefonicznego po wysłuchaniu komunikatu oznacza wyraźne działanie potwierdzające zgodę na przetwarzania danych osobowych.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogę być inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym firma obsługująca system rejestracji rozmów telefonicznych.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dania nagrania.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych,
  • cofnięcia zgodny w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanego, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzane danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 8. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.
 9. Na podstawie zebranych danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.