Ochrona Danych Osobowych

Informacja w związku z obowiązywaniem RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „CUPRUM” z siedzibą w Polkowicach 59-100 przy ul. Kolejowej 24A.
 2. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CUPRUM” na podstawie obowiązujących przepisów prawa powołał INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD) jest nim Agnieszka Gruszczyńska.
 3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi:
  1)  przy użyciu poczty elektronicznej: iod@smcuprum.polkowice.pl ,
  2)  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „CUPRUM” w Polkowicach
  3)  korespondencyjnie na adres Spółdzielni: ul. Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice.
 4. Dane członków Spółdzielni jak i osób niebędących członkami Spółdzielni a zamieszkujący w jej zasobach, przetwarzane będą w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie oraz regulaminach Spółdzielni, a także powszechnie obowiązujących przepisach prawa a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.
  W zależności od łączącej osobę fizyczną ze Spółdzielnią relacji, Spółdzielnia może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub dane osobowe osób trzecich:
  • Dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania),
  • Dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail),
  • Dane identyfikacyjne (np. numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL, numer NIP),
  • Dane transakcyjne (np. dane dotyczące płatności zobowiązań, dane rachunku bankowego),
  • Dane behawioralne (np. dane dotyczą wykorzystania mediów),
  • Dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji),
  • Dane kontraktowe (np. dane wynikające z podpisanych umów, porozumień),
  • Dane dotyczące powiązań prawnych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, upoważnieniem),
  • Dane dostępne publicznie (np. dane z księgi wieczystej),
  • Dane techniczne (np. dane nieruchomości, stanu technicznego),
  • Dane historii przeglądania (dane dotyczące wykorzystania udostępnione panelu czynszowego),
  •Inne dane (np. wizerunek, datę nagania, miejsce, czas).
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów, które wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmioty świadczące na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów o  powierzenie danych.
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich prostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych form przetwarzania danych osobowych, w tym będących wynikiem profilowania.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 12. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.