RODO

                                                                  Obowiązek informacyjny RODO

Realizując art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r (UE 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000 póź.zm, o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” informuje, że na podstawie w/w przepisów przysługują Pani/Panu określone prawa:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowej „Cuprum” z siedzibą w Polkowicach Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych drogą elektroniczną na adres: iod@smcuprum.polkowice.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.
 3. Przetwarzanie danych osobowych członków i osób niebędących członkami Spółdzielni przez Spółdzielnię jest niezbędne do realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z póź.zm, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z póź.zm, tj. dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin i osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 • Prawo dostępu do treści , na podstawie art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO;
 • Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • Prawo do ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
  (art.6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem;
 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Administrator w niektórych sytuacjach będzie przekazywał dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, do wykonania usługi. Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Kategorie odbiorców są ściśle związane z profilem działalności Spółdzielni polegającym na administrowaniu nieruchomościami.
 3. Spółdzielnia, jako Administrator, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego oraz nie profiluje danych osobowych osób wymienionych w pkt.3.
 4. Podanie danych osobowych jest: obowiązkiem ustawowym/warunkiem realizacji pisma/wniosku/ warunkiem zawarcia umowy/inne/. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie nie rozpatrzenie pisma/wniosku/nie zawarcie umowy/inne/.

Dane dłużników przetwarzane są w celu windykacji należności na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2000r.
o spółdzielniach mieszkaniowych realizując prawnie uzasadniony cel administratora danych.

Monitoring wizyjny Spółdzielnia przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny – wizerunek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie siedziby Spółdzielni przy ul. Kolejowej 24 i 24A (RODO, art 6 ust.1 lit. f tj. usprawiedliwiony cel administratora – zapewnienie bezpieczeństwa osób fizycznych przebywających na terenie Spółdzielni oraz ochrony mienia.

Dane z monitoringu wizyjnego przetwarzane są  przez okres nieprzekraczający 21 dni chyba, że stanowi on dowód
w postępowaniu, który zostaje udostępniony jedynie uprawnionym podmiotom takim jak policja, prokuratura. Wówczas okres przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania.

Dane dotyczące usterek i awarii przetwarzane są w celu wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców na podstawie RODO art. 6 ust.1 lit.b.

Dane osób biorących udział w przetargach dotyczących np. sprzedaży  mieszkania przez Spółdzielnię, dotyczą osób/podmiotów, biorących udział w tym procesie przetargowym i przetwarzane są na  podstawie RODO art.6 ust.1 lit.b

Dane dotyczące korespondencji przetwarzane są w celu realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencja. Dane te przetwarzane są na podstawie RODO art. 6 ust.1 lit.c

Informacje o pracownikach  przetwarzane są w celu prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dane te przetwarzane są na podstawie Kodeksu Pracy oraz obowiązujących przepisów prawa lub okresu obowiązywania umowy. Dane osobowe przechowuje się ze względu na obowiązki wynikające  z regulacji księgowych i podatkowych, przez okres ich trwania i do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Wszystkie informacje stanowiące dane osobowe są minimalizowane w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe przetwarzanie.

Ponadto informujemy Państwa, że Spółdzielnia ma obowiązek udostępniać innym członkom rejestr członków oraz inne dokumenty określone przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni w których mogą znajdować się Państwa dane.

Wniosek osoby fizycznej o realizację prawa  Zgloszenie-realizacji-praw-z-zakresu-Ochrony-Danych-Osobowych